Trang chủ Sản phẩm page 2

Multi-Service Gateway S380-L4T1T, 1*GE WAN, 4*GE LAN

Trang chủ Sản phẩm page 2
 • P/N: S380-L4T1T
 • Number of Clients: 150
 • Switching Capacity: 8Gbps
 • Forwarding Performance: 420Kpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S380-L4T1T – S380 Multi-Service Gateway Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-48P4X
 • 48*GE Copper, 4*10GE SFP+
 • Switching Capacity: 176Gbps
 • Forwarding Performance: 78Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-48P4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-48T4X
 • 48*GE Copper, 4*10GE SFP+
 • PoE power: 380W
 • Switching Capacity: 176Gbps
 • Forwarding Performance: 78Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-48T4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-48T4S
 • 48*GE Copper, 4*GE SFP
 • Switching Capacity: 260Gbps
 • Forwarding Performance: 78Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-48T4S – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-24P4X
 • 24*GE Copper, 4*10GE SFP+
 • PoE power: 400W
 • Switching Capacity: 128Gbps
 • Forwarding Performance: 95Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-24P4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-24T4X
 • 24*GE Copper, 4*10GE SFP+
 • 2Switching Capacity: 128Gbps
 • Forwarding Performance: 95Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-24T4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-24T4S
 • 24*GE Copper, 4*GE SFP
 • Switching Capacity: 260Gbps
 • Forwarding Performance: 42Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-24T4S – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S310-24P4S
 • 24*GE Copper, 4*GE SFP
 • PoE power: 400W
 • Switching Capacity: 260Gbps
 • Forwarding Performance: 42Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S310-24P4S – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S220-48P4S
 • 48*GE Copper; 4*10 GE SFP+
 • PoE power: 380W
 • Switching Capacity: 104Gbps
 • Forwarding Performance: 77Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S220-48P4S – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S220-48P4X
 • 48*GE Copper; 4*10 GE SFP+
 • PoE power: 380W
 • Switching Capacity: 176Gbps
 • Forwarding Performance: 131Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S220-48P4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S220-48T4X
 • 48*GE Copper; 4*10 GE SFP+
 • Switching Capacity: 176Gbps
 • Forwarding Performance: 131Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S220-24T4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S220-24T4X
 • 24*GE Copper; 4*GE SFP
 • Switching Capacity: 128Gbps
 • Forwarding Performance: 95Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S220-24T4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S220-24P4X
 • 24*GE Copper; 4*10GE SFP +
 • PoE power: 400W
 • Switching Capacity: 128Gbps
 • Forwarding Performance: 95Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S220-24P4X – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S110-24LP2SR
 • 24*GE Copper; 2*GE SFP
 • PoE power: 124W
 • Switching Capacity: 36Gbps
 • Forwarding Performance: 26.78Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S110-24LP2SR – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm

 • P/N: S110-24T2SR
 • 24*GE Copper; 2*GE SFP
 • Switching Capacity: 52Gbps
 • Forwarding Performance: 38.69Mpps
 • Bảo hành: 24T

Xem thêm chi tiết sản phẩm: S110-24T2SR – S110, S220, and S310 Hardware Description – Huawei

Xem thêm