Trang chủ Sản phẩm Strategic Product

Strategic Product

Trang chủ Sản phẩm Strategic Product
 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H21-03551
 • Product Family: Project Server CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 076-05829
 • Product Family: Project
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H21-03550
 • Product Family: Project Server CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Thiết bị/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H22-02788
 • Product Family: Project Server
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: R2Z-00003
 • Product Family: SharePoint Online Plan 2 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 01 năm
 • Phiên bản: 2019
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: Q9Z-00003
 • Product Family: SharePoint Online Plan 1 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Phiên bản: 2019
 • Thời hạn license: 01 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 76M-01689
 • Product Family: SharePoint Standard CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license:Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 76M-01688
 • Product Family: SharePoint Standard CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license:Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Thiết bị/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 76P-02031
 • Product Family: SharePoint Server
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license:Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 7JQ-01275
 • Product Family: SQL Svr Enterprise Core
 • Product Type: Standard
 • Version: 2017
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: Minimum 02 Licenses/Server
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 7NQ-01158
 • Product Family: SQL Svr Standard Core
 • Product Type: Standard
 • Version: 2017
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: Minimum 02 Licenses/Server
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 228-11135
 • Product Family: SQL Server Standard Edition
 • Product Type: Standard
 • Version: 2017
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 6YH-01179
 • Product Family: Skype for Business
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN:7AH-00739
 • Product Family: SfB Server Ent CAL
 • Product Type: Enterprise
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN:6ZH-00732
 • Product Family: SfB Server Plus CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm