Trang chủ Sản phẩm Máy chủ Oracle

Máy chủ Oracle

Trang chủ Sản phẩm Máy chủ Oracle
 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN: X5-4
 • Số lượng bộ xử lý : 2/4
 • Bộ xử lý hỗ trợ:  Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý: 18
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 11
 • Bộ nhớ:  Upto 3TB
 • Số khe cắm bộ nhớ: 48
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ: 6
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:  1/1/2/0
 • Quản lý:  ILOM
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng : Oracle
 • Model/ PN: X7-8
 • Số lượng bộ xử lý:  4/8
 • Bộ xử lý hỗ trợ: Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý  18
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 11
 • Bộ nhớ Upto 6TB
 • Số khe cắm bộ nhớ : 96
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ:   8
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: 1/1/2/0
 • Quản lý:  ILOM
 • Kiểu dáng : Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN:  X7-2L
 • Số lượng bộ xử lý: 1/2
 • Bộ xử lý hỗ trợ:  Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   6/24
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 6
 • Bộ nhớ:  Upto 1.5TB
 • Số khe cắm bộ nhớ: 24
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ : 24
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD: 1/1/2/0
 • Quản lý:  ILOM
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN : X7-2
 • Số lượng bộ xử lý: 1/2
 • Bộ xử lý hỗ trợ:   Intel® Xeon®
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   6/24
 • Tốc độ CPU: N/A
 • Khe cắm mở rộng I/O: 3
 • Bộ nhớ : Upto 1.5TB
 • Số khe cắm bộ nhớ : 24
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1,5,6
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB HDD HDD/800GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ: 8
 • Cổng mạng: 4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:  1/1/2/0
 • Quản lý : ILOM
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng :  Oracle
 • Model/ PN : Fujitsu M12-2
 • Số lượng bộ xử lý : 2
 • Bộ xử lý hỗ trợ  : SPARC64 XII
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý :   12
 • Tốc độ CPU :  3.9
 • Khe cắm mở rộng I/O : 11
 • Bộ nhớ :  Upto 2TB
 • Số khe cắm bộ nhớ : 32
 • Bộ điều khiển lưu trữ :  Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng : 600GB HDD/900GB HDD/400GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 8
 • Cổng mạng :  4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD :  2/1/3/0
 • Quản lý XSCF
 • Kiểu dáng : Rack
 • Bảo hành : 1

Xem thêm

 • Hãng : Oracle
 • Model/ PN : Fujitsu M12-2S
 •  Số lượng bộ xử lý :  32
 •  Bộ xử lý hỗ trợ :   SPARC64 XII
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý  : 12
 •  Tốc độ CPU : 4.25
 •  Khe cắm mở rộng I/O : 928
 •  Bộ nhớ : Upto 32TB
 •  Số khe cắm bộ nhớ : N/A
 •  Bộ điều khiển lưu trữ : Raid 0,1
 •  Dung lượng ổ cứng :  600GB HDD/900GB HDD/400GB SSD
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 8
 •  Cổng mạng : 4
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD : 2/1/3/0
 •  Quản lý :  XSCF
 • Kiểu dáng :  Rack
 • Bảo hành : 1

Xem thêm

 • Hãng :  Oracle
 • Model/ PN:  Fujitsu M12-1
 • Số lượng bộ xử lý:  1
 • Bộ xử lý hỗ trợ :  SPARC64 XII
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   12
 • Tốc độ CPU:  3.2
 • Khe cắm mở rộng I/O:  3
 • Bộ nhớ : Upto 1TB
 • Số khe cắm bộ nhớ: 16
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng:  600GB HDD/900GB HDD/400GB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ:   8
 • Cổng mạng:  4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:  2/1/3/0
 • Quản lý:  XSCF
 • Kiểu dáng : Rack
 • Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng :  Oracle
 • Model/ PN  :  SPARC M8-16
 • Số lượng bộ xử lý :  16
 • Bộ xử lý hỗ trợ  : SPARC M8
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý :   32
 •  Tốc độ CPU :   5.0
 •  Khe cắm mở rộng I/O : 48
 •  Bộ nhớ  : Upto 16TB
 •  Số khe cắm bộ nhớ :  256
 •  Bộ điều khiển lưu trữ :  Raid 0,1
 •  Dung lượng ổ cứng :  6.4TB SSD
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ :   0
 •  Cổng mạng :  0
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD :  0/1/0/0
 •  Quản lý :  ILOM
 •  Kiểu dáng :  Rack
 •  Bảo hành : 1

Xem thêm

 • Hãng:  Oracle
 • Model/ PN: SPARC M8-8
 •  Số lượng bộ xử lý 8
 •  Bộ xử lý hỗ trợ :  SPARC M8
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   32
 • Tốc độ CPU: 5.0
 • Khe cắm mở rộng I/O:  24
 • Bộ nhớ: Upto 8TB
 • Số khe cắm bộ nhớ: 128
 • Bộ điều khiển lưu trữ:  Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng 6.4TB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ  0
 • Cổng mạng:  0
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:  0/1/0/0
 •  Quản lý:  ILOM
 •  Kiểu dáng:  Rack
 •  Bảo hành: 1

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN:  SPARC T7-4
 • Số lượng bộ xử lý:  2/4
 •  Bộ xử lý hỗ trợ:   SPARC M7
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý  32
 • Tốc độ CPU: 4.13
 • Khe cắm mở rộng I/O:  16
 •  Bộ nhớ Upto 4TB
 • Số khe cắm bộ nhớ:  64
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1
 •  Dung lượng ổ cứng:  600GB HDD/1.2TB SSD/800GB SSD/3.2TB SSD
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ:   8
 • Cổng mạng: 4
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD:  1/1/4/0
 •  Quản lý ILOM
 •  Kiểu dáng:  Rack
 •  Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN: SPARC T7-2
 •  Số lượng bộ xử lý:  2
 •  Bộ xử lý hỗ trợ:   SPARC M7
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   32
 • Tốc độ CPU: 4.13
 • Khe cắm mở rộng I/O:  8
 •  Bộ nhớ: Upto 2TB
 •  Số khe cắm bộ nhớ: 32
 •  Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng : 600GB HDD/1.2TB SSD/800GB SSD/3.2TB SSD
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ : 6
 •  Cổng mạng:  4
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD:  1/1/4/0
 •  Quản lý:  ILOM
 •  Kiểu dáng:  Rack
 •  Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Hãng:  Oracle
 • Model/ PN:  SPARC S7-2L
 • Số lượng bộ xử lý:  1/2
 •  Bộ xử lý hỗ trợ:    SPARC S7
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý   8
 • Tốc độ CPU:  4.27
 • Khe cắm mở rộng I/O:  6
 • Bộ nhớ:   Upto 1TB
 • Số khe cắm bộ nhớ:  16
 • Bộ điều khiển lưu trữ:  Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng:  600GB HDD/400GB SSD/3.2 TB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ  24
 •  Cổng mạng         4
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD:  1/1/2/0
 • Quản lý:   ILOM
 • Kiểu dáng:   Rack
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm

 • Hãng: Oracle
 • Model/ PN: SPARC T7-1
 • Số lượng bộ xử lý:  1
 • Bộ xử lý hỗ trợ  SPARC M7
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý:   32
 •  Tốc độ CPU:  4.13
 •  Khe cắm mở rộng I/O:  6
 •  Bộ nhớ Upto 1TB
 • Số khe cắm bộ nhớ: 16
 • Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB SSD/800GB SSD/3.2TB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ  8
 •  Cổng mạng: 4
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD: 1/1/4/0
 • Quản lý ILOM
 • Kiểu dáng:  Rack
 •  Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Hãng : Oracle
 • Model/ PN: SPARC T8-4
 •  Số lượng bộ xử lý: 2/4
 •  Bộ xử lý hỗ trợ  SPARC M8
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý  32
 • Tốc độ CPU: 5.0
 • Khe cắm mở rộng I/O:  16
 •  Bộ nhớ : Upto 4TB
 •  Số khe cắm bộ nhớ:  64
 •  Bộ điều khiển lưu trữ: Raid 0,1
 •  Dung lượng ổ cứng: 600GB HDD/1.2TB SSD/800GB SSD/6.4TB SSD
 • Số lượng ổ cứng hỗ trợ :  8
 • Cổng mạng:  4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:  1/1/4/0
 • Quản lý:  ILOM
 • Kiểu dáng: Rack
 • Bảo hành: 1 năm

Xem thêm

 • Hãng:   Oracle
 • Model/ PN:  SPARC T8-2
 • Số lượng bộ xử lý:   2
 •  Bộ xử lý hỗ trợ :   SPARC M8
 • Số lõi trên mỗi bộ xử lý   32
 •  Tốc độ CPU:   5.0
 •  Khe cắm mở rộng I/O:  8
 •  Bộ nhớ Upto:   2TB
 •  Số khe cắm bộ nhớ:  32
 • Bộ điều khiển lưu trữ:  Raid 0,1
 • Dung lượng ổ cứng:   600GB HDD/1.2TB SSD/800GB SSD/6.4TB SSD
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ:    6
 •  Cổng mạng:  4
 • Cổng VGA/Serial/USB/SD:   1/1/4/0
 • Quản lý:   ILOM
 •  Kiểu dáng:  Rack
 • Bảo hành:  1 năm

Xem thêm