Trang chủ Sản phẩm Core Product

Core Product

Trang chủ Sản phẩm Core Product
 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: G3S-01015
 • Product Family: Windows Server Essentials
 • Product Type: Essential
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: Minimum 08 Licenses/Server
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 9EA-00128
 • Product Family: Windows Server DC Core
 • Product Type: Enterprise
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: Minimum 08 Licenses/Server
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 9EA-00122
 • Product Family: Windows Server DC Core
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: Minimum 08 Licenses/Server
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: PGI-00683
 • Product Family: Exchange Enterprise CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 1 thiết bị/ Licenses
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 9EM-00124
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: Minimum 08 Licenses/Server
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 9EM-00118
 • Product Family: Windows Server STD CORE
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính:Minimum 08 Licenses/Server
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 381-04396
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Thiết bị/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 381-04398
 • Product Family: Exchange Standard CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 312-04349
 • Product Family: Exchange Server – Standard
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: PGI-00685
 • Product Family: Exchange Enterprise CAL
 • Product Type: Enterprise
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 395-04540
 • Product Family: Exchange Server – Enterprise
 • Product Type: Enterprise
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: PGI-00683
 • Product Family: Exchange Enterprise CAL
 • Product Type: Enterprise
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Thiết bị/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: Q6Y-00003
 • Product Family: Exchange Online Plan 1 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: Q6Z-00003
 • Product Family: Exchange Online Plan 2 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 543-06497
 • Product Family: Outlook
 • Product Type: Standard
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

Xem thêm