Home Product Microsoft

Microsoft

Home Product Microsoft
 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 3YF-00652
 • Product Family:Office Mac Standard
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H21-03551
 • Product Family: Project Server CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 5S2-00003
 • Product Family: Azure Subscription Services Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Unit: 100 USD/ License
 • Hình thức cấp license: 100 USD/ License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 076-05829
 • Product Family: Project
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H21-03550
 • Product Family: Project Server CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Thiết bị/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: R2Z-00003
 • Product Family: SharePoint Online Plan 2 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 01 năm
 • Vision: 2019
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: H22-02788
 • Product Family: Project Server
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 76M-01688
 • Product Family: SharePoint Standard CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license:Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Thiết bị/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: Q9Z-00003
 • Product Family: SharePoint Online Plan 1 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 01 năm
 • Vision: 2019
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 76M-01689
 • Product Family: SharePoint Standard CAL
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license:Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: C5E-01307
 • Product Family: Visual Studio Professional
 • Product Type: Standard
 • Version: 2017
 • Thời hạn license:Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: 76P-02031
 • Product Family: SharePoint Server
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license:Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 Server/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: R9Z-00003
 • Product Family: Visio Online Plan 2 Open
 • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
 • Thời hạn license: 1 năm
 • Version: 2019
 • Đơn vị tính: 01 Người dùng/Licensee
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: D86-05868
 • Product Family: Visio Standard
 • Product Type: Standard
 • Version: 2019
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more

 • Hãng: Microsoft
 • Model/ PN: D87-07284
 • Product Family: Visio Professional
 • Product Type: Professional
 • Version: 2016
 • Thời hạn license: Vĩnh viễn
 • Đơn vị tính: 01 PC/License
 • Hình thức cấp license: E-License

View more