Home Product Avaya

Avaya

Home Product Avaya
 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700501539
 • Thông tin khác: 2 unit/box
 • Bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700415607
 • Bảo hành: 3 tháng từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700512602
 • Bảo hành: 6 tháng từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700512377
 • Chuẩn điện: 5V
 • Thông tin khác: Chuẩn nguồn cắm US
 • Bảo hành: 3 tháng từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700503700
 • Công nghệ: Conference Phone B100 Series
 • Mục đích sử dụng: Điện thoại hội họp
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: IP
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504740
 • Công nghệ: Conference Phone B100 Series
 • Mục đích sử dụng: Điện thoại hội họp
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: SIP
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700501530
 • Công nghệ: Conference Phone B100 Series
 • Mục đích sử dụng: Điện thoại hội họp
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: ANALOG
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700501533
 • Công nghệ: Conference Phone B100 Series
 • Mục đích sử dụng: Điện thoại hội họp
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: ANALOG
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700508194
 • Công nghệ: Digital Phone
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: digital UTP/LAN
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504841
 • Công nghệ: Digital Phone
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: digital UTP/LAN
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700508193
 • Công nghệ: Digital Phone
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: digital UTP/LAN
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700505992
 • Công nghệ: IP Phone – 1600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323 và SIP
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700504845
 • Công nghệ: IP Phone – 1600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323 và SIP
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700505424
 • Công nghệ: IP Phone – 9600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323 và SIP
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more

 • Hãng:  Avaya
 • Model/ PN: 700500254
 • Công nghệ: IP Phone – 9600 Series
 • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
 • Loa ngoài:  hỗ trợ
 • Giao thức: H.323 và SIP
 • Nguồn cấp: POE/ Adaptor
 • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua

View more