Oracle – Exadata storage server

  • Hãng:  Oracle
  •  Product Family:  Engineered SW
  •  Hệ Đều hành:  OLE
  •  Ngôn ngữ:  English
  •  Version:   12
  •  Product Type:  Enterprise
  •  Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
  •  Đơn vị tính:  Disk/flash drive
  •  Hình thức cấp license:  elicense