Oracle – RAC

  • Hãng:  Oracle
  • Product Family:  Database options
  • Hệ Đều hành:  OLE/Solaris/Windows/Linux/AIX
  • Ngôn ngữ:  English
  • Version:   12
  • Product Type:  Enterprise
  • Thời hạn license:  Perpetual/1/2/3/4/5 years
  • Đơn vị tính:   Processor/NUP
  • Hình thức cấp license:  elicense