Thiết bị thu phát vô tuyến Aruba Instant On AP22

Giá bán lẻ (full VAT): 4,950,000