Trang chủ HP Thin Client

HP Thin Client

P/N Mô Tả Sản Phẩm Bảo Hành
G9F02AA t520/SZ/8GF/4GR SING 1 Year
G9F04AA t520/TPro/8GF/4GR SING 1 Year
G9F06AA t520/TPro/8GF/4GRW SING 1 Year
G9F08AA t520/W7E/16GF/4GR SING 1 Year
G9F10AA t520/W7E/16GF/4GRW SING 1 Year
G9F12AA t520/W8/16GF/4GR SING 1 Year
G9F14AA t520/W8/16GF/4GRW SING 1 Year
M5R72AA t420/SZ/8GF SING 1 Year
M5R73AA t420/TP/8GF SING 1 Year
M5R74AA t420/TP/8GF/W SING 1 Year
M5R75AA t420/W7E/16GF SING 1 Year
M5R76AA t420/W7E/16GF/W SING 1 Year
F5A50AA t620/TPro/DC/16GF/4GR/TC SING 1 Year
F5A51AA t620/TPro/DC/16GF/4GR/V/TC SING 1 Year
F5A52AA t620/Smart Zero/DC/Flex TC SING 1 Year
F5A53AA t620/W7E/DC/16GF/4GR/TC SING 1 Year
F5A55AA t620/W7E/4C/16GF/4GR/TC SING 1 Year
F5A54AA t620/W7E/DC/16GF/4GR/V/TC SING 1 Year
F5A56AA t620/TPro/DC/16GF/4GR/W/TC SING 1 Year
F5A57AA t620/Smart Zero/DC/V/Flex TC SING 1 Year
F5A58AA t620/W7E/DC/16GF/4GR/W/TC SING 1 Year
J4F99UP t620/W7E/DC/16GF/4GR/W/TC TW SING 1 Year
C3G80AA t310/Tera2/Ethernet/ZC SING 1 Year
C3G79AA T/t310/Tera2/FiberReady/ZC SING 1 Year

Download file đính kèm