Hotline: (28) 3512 3959

Elite phân phối sản phẩm/giải pháp Microsoft bao gồm

  • Cloud: gồm có Exchange Online, One Drive, Skype for Business, SharePoint, Yammer, Office 365, Azure, Microsoft Dynamics CRM… Tối ưu hoá chi phí đầu tư cho doanh nghiệp, giảm chi phí về năng lượng, nhân sự, phần cứng, không gian lưu trữ giới hạn… và đơn giản hoá hệ thống vận hành cho doanh nghiệp
  • Licesen: 3 dạng giấy phép OEM, OLP, FPP. Mỗi hình thức cấp phép đều có những ưu đãi, linh hoạt trong cài đặt và quản lý, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng

Chuyển đến thanh công cụ