Hotline: (28) 3512 3959

Elite phân phối sản phẩm Avaya bao gồm

  • Avaya voice: sản phẩm/giải pháp giúp các doanh nghiệp thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống thông tin liên lạc.
  • Avaya video: cải thiện độ hiệu quả, tính tương tác về dịch vụ khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh

Chuyển đến thanh công cụ